Biodiesel första generationen


Biodiesel är ett dieselbränsle som till skillnad från vanlig petroleumbaserad diesel framställts av vegetabiliska eller animaliska oljor och fetter. Framställningsprocessen kallas transesterfiering och tillgår i grova drag så att råmaterialet, dvs de animaliska eller vegetabiliska oljorna eller fetterna blandas med en alkohol, vanligtvis metanol men även andra alkoholer såsom etanol används, och katalysator. Den erhållna produkten renas därefter för att uppnå en kvalitet som svarar mot den europeiska biodieselnormen EN 14214. Den erhållna biodieselns egenskaper är i hög grad beroende på vilket råmaterial som används. Om rapsolja används som råvara erhålls en biodiesel med god köldbeständighet, ned till cirka -20 C. Palmolja ger därimot en produkt med relativt dålig köldbeständighet, cirka 10 C.

Biodiesel är icke-giftigt och biologiskt nedbrytbart. Bränslet är ett starkt lösningsmedel som kan lösa upp olika plast och gummimaterial som ej är avsedda för användning tillsammans med biodiesel. Denna egenskap kan ge problem om biodiesel används i utrustning som ej är godkänd för detta. även i fordon med partikelfilter kan användning av biodiesel ge problem. Olika fordonstillverkare har olika rekommendationer vad gäller biodieselanvändning, den europeiska dieselnormen, EN590 tillåter dock inblandning av upp till 5% biodiesel i vanlig petroleumbaserad diesel.

Biodiesel andra generationen


Andra generationens biodiesel framställs av i stort sett samma råvaror som första generationens biodiesel, men istället för transestrifiering vätebehandlas råvaran vilket ger en produkt bestående av kolväten med egenskaper mycket lika petroleumbaserad diesel. Till skillnad mot första generationens biodiesel är produktkvaliteten i stort sett oberoende av råvaran. Man kan alltså använda oljor och fetter som ej lämpar sig för annan biodiesel produktion och ändå få fullgod produktkvalitet. I nuläget finns ingen särskild kvalitetsnorm utan den vanliga petroleumdieselnormen EN590 används. Eftersom produktegenskaperna är så lika petroleumdiesel lämpar sig denna biodiesel väl f&ör blandning med vanlig diesel i höga koncentrationer utan de problem som är associerade med första generationens biodiesel.

Biodiesel tredje generationen


Tredje generationens biodiesel befinner sig än så länge i huvudsak på pilotskalenivå. Flera olika processalternativ är under utvärdering. Produkten består i allmänhet av kolväten med egenskaper mycket lika biodiesel av generation två typ. Största skillnaden mellan biodiesel av generation två typ och generation tre typ är att råvaran för generation tre består i fast biomassa som skogsprodukter eller biprodukter från jordbruket.